zpět

 

Čl. I


Rezervace

 

 1. Host je oprávněn provést poptávku po ubytování („objednávka“) telefonicky nebo písemně. V případě telefonické objednávky, je ubytovatel oprávněn požadovat od hosta dodatečné písemné potvrzení objednávky. Písemnou objednávkou se rozumí poptávka zaslaná na e-mailovou adresu ubytovatele umístněnou na webových stránkách ubytovatelehttps://chalupasprivlastkem.cz. Odesláním takto vytvořené objednávky ubytovateli host potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování.
  1. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou: fakturační údaje (jméno a příjmení hosta, adresa místa trvalého pobytu), kontaktní údaje (jméno a příjmení hosta, adresa místa trvalého pobytu, telefon a e-mail), v případě právnických osob obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo a požadovaný termín ubytování.
  2. Ubytovatel na základě obdržení objednávky zašle na elektronickou adresu uvedenou v objednávce hostovi potvrzení o přijetí objednávky („rezervace“), ve které bude minimálně uvedeno:
   1. identifikace hosta;
    1. termín ubytování;
     1. výše zálohy za ubytování;
     2. výše vratné kauce – peněžité jistoty;
     3. částka za ubytování.
    2. K uzavření smlouvy o ubytování dochází okamžikem doručení rezervace.

 

Čl. II

Cena pobytu a platební podmínky

 

 

 • Cenou za ubytování se rozumí částka za ubytování uvedená v rezervaci a ve faktuře vystavené ze strany ubytovatele („faktura“), která zahrnuje ubytování, rekreační poplatek a poplatek za závěrečný úklid.
  • Ubytovatel má právo požadovat po hostovi uhrazení zálohy na cenu za ubytování ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Host je povinen tuto zálohu uhradit nejpozději ve lhůtě stanovené v rezervaci. Neuhradí-li tuto zálohu řádně a včas, má ubytovatel právo od smlouvy o ubytování písemně odstoupit a ubytovací kapacitu nabídnout jiné osobě.
  • Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných deset a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada vratné kauce a ceny za ubytování v plné výši, a to ve lhůtě uvedené na faktuře.
  • Současně s doplatkem zbývající části ceny za ubytování musí být zaplacena i vratná kauce – peněžitá jistota ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), („vratná kauce“). Vratná kauce bude sloužit k zajištění oprávněných peněžitých nároků ubytovatele, zejména úhradě případného poškození majetku ubytovatele, poškození věcí v ubytovacím zařízení apod. Vratná kauce po odečtení případných nároků ubytovatele bude vrácena hostovi nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne odhlášení z ubytovacího zařízení, a to na účet, z něhož byla poukázána, nebo na účet, který host písemně sdělí ubytovateli e-mailem na info@chalupasprivlastkem.cz.
  • Host je povinen nejpozději ve lhůtě uvedené na faktuře uhradit ubytovateli zbývající část ceny za ubytování a vratnou kauci. Po zaplacení ceny za ubytování včetně vratné kauce obdrží host od ubytovatele potvrzení o zaplacení ceny za ubytování a vratné kauce. Nebude-li zbývající část ceny za ubytování anebo vratná kauce ve stanovené lhůtě uhrazena, má ubytovatel právo od smlouvy odstoupit a právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši uhrazené zálohy. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká hostovi nárok na vrácení ceny za ubytování.
  • Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky nejpozději v poslední den lhůty na bankovní účet ubytovatele.

 

Čl. III.

Podmínky ubytování

 

 

 • Přihlášení do ubytovacího zařízení je možné nejdříve od 15.00 hodin prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.
  • Odhlášení z ubytovacího zařízení musí proběhnout nejpozději do 10.30 hodin posledního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.
  • Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování včetně společných prostor chalupy a využívat služby s tím spojené.
  • Host se zavazuje dodržovat ubytovací řád ubytovacího zařízení, který je přístupný i na webových stránkách ubytovatelehttps://chalupasprivlastkem.cz. Odesláním objednávky tak host potvrzuje, že se s ubytovacím řádem seznámil.
  • Ubytování domácího mazlíčka (psa, kočky apod.) není možné.
  • Host odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí na majetku ubytovatele sám, nebo kterou způsobí osoby využívající ubytovacích služeb ubytovatele s vědomím hosta, nebo jimž host umožnil do ubytovacího zařízení přístup.
  • Doprava na místo ubytování je individuální bez možnosti náhrady nákladů s tím souvisejících. Parkování motorový vozidel je umožněno na parkovací ploše umístěné vedle ubytovacího zařízení.

 

Čl. IV.

Odstoupení od smlouvy o ubytování a storno poplatky

 

 

 • Host má právo kdykoli před nástupem do ubytovacího zařízení od smlouvy o ubytování písemně odstoupit, a to z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele, a tedy i bez povinnosti platit storno poplatek.
  • V případě odstoupení od smlouvy o ubytování z jiných důvodů a rovněž v případě, kdy od smlouvy o ubytování odstoupí ubytovatel z důvodů stanovených zákonem nebo těmito VOP, je host povinen uhradit ubytovateli storno poplatek.
  • Výše storno poplatku je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení odstoupení od smlouvy o ubytování do dne nástupu na ubytování určené v rezervaci, konkrétně je pak stanovena následovně:
   • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno více než 45 dnů před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, nebude vůči hostovi uplatňován žádný storno poplatek;
    • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno od 44 do 14 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, činí storno poplatek 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých);
     • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno od 13 do 7 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, činí storno poplatek 50 % z ceny za ubytování;
     • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno v době 6 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci do okamžiku možného nástupu do ubytovacího zařízení, tj. do 15.00 hod. prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, bude hostovi účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny za ubytování.
    • Pokud host nenastoupí do ubytovacího zařízení nejpozději do 24.00 hod. prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci a nebude ani informovat ubytovatele o pozdním příjezdu, může ubytovatel odstoupit od smlouvy o ubytování. V těchto případech je host povinen zaplatit 100 % ceny za ubytování určené v rezervaci.
    • Odstoupení od smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být doručeno druhé straně.
    • Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby před uplynutím ujednané doby v případě, že host anebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování, těchto VOP, ubytovacím řádem, jakož i z právních předpisů České republiky.

 

Čl. V.

Ochrana osobních údajů

 

 

 • Ubytovatel zpracovává osobní údaje hosta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („zákon o zpracování osobních údajů“). Právním základem je plnění smluvních povinností, hájení oprávněných zájmů ubytovatele, dodržování zákonných povinností. Ubytovatel shromažďuje osobní údaje hosta za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavíraní a plnění povinností ze smluv týkajících se jí nabízených služeb, a to po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb.

Ve výše uvedených případech je ubytovatel v souladu s § 43 odst. 3 písm. a), b) a e) zákona o zpracování osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje hosta i bez jeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby.

Osobní údaje zpracovává ubytovatel jako správce a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

 

 • V souvislosti se zpracováním osobních údajů hosta má host mimo jiné níže uvedená práva se zpracováním související, a to:
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem.

 

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

 

 

 • Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi hostem a ubytovatelem.
  • Je-li v těchto VOP požadovaná písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.
  • Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. Nová verze VOP bude vždy umístěna na internetových stránkách ubytovatelehttps://chalupasprivlastkem.cz s tím, že účinnosti nabývají okamžikem zveřejnění.
  • V ostatních případech neupravených těmito VOP se host a ubytovatel zavazují řídit příslušnými právními předpisy České republiky a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti 1. 9. 2020